Namsos bys Historielag

Hojem gjenvalgt som leder

møte.jpg

Gunnar Hojem (foran) ble gjenvalgt som leder for Namsos Bys historielag på årsmøtet 16. mars.

Årsmøtet i Namsos Bys historielag ble avviklet 16. mars 2022, og litt over 60 medlemmer møtte opp på Ullvaren Kafe. Det ble behandlet vanlige årsmøtesaker, og Gunnar Hojem ble gjenvalgt som leder. Ellers består styret nå av Espen Sandmo (nestleder), Mimi Havig (sekretær), Per Andreassen, Geir Dahl og Eigil Karoliussen.

 

ÅRETS ÅRBOK ER FERDIG OG DISTRIBUERES I DISSE DAGER

Den er også å få ved henvendelse til vårt kontor i Ullvaren Næringssenter, 2. etasje, hvis noen ønsker flere eksemplarer. De koster kr. 200,00 pr. stk. for medlemmer av laget. Ikke-medlemmer må betale kr. 300,00. Hvis det mot formodning er noen som ikke har fått årboka, ta kontakt med oss.

Sakliste for årsmøtet:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av årsmøtesekretær
  3. Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokollen
  4. Styrets årsmelding
  5. Regnskap for 2021
  6. Revisorrapport
  7. Valgkomiteens innstilling
  8. Presentasjon av årboken og informasjon om arbeidet med neste års årbok.
  9. Coronasituasjonen og gjenåpningen av samfunnet. Informasjon om våre historiske båtturer. Planer for årets sesong.

Etter årsmøtesakene vil Bjarne Aasum kåsere til forsamlingen omkring en relativt ukjent aksjon i Overhalla under krigen som gikk under kodenavnet: Operasjon Robin. Det var en likvideringsoperasjon som skulle foregå i Overhalla i kjølvannet av en annen operasjon som foregikk i Harran og hadde kodenavnet operasjon Waggtail. Her er det mye nytt og ukjent stoff.

Hans foredrag anbefales på det varmeste, da han er meget seriøs i sin presentasjon av det stoffet han leverer.

Vi regner med å avslutte ca. kl. 21.00.

ÅRSMELDING FOR 2021

NAMSOS BYS HISTORIELAG - Etabl. 2011  

Styret

Lagets styre har bestått av: Gunnar Hojem, leder, Espen Sandmo, nestleder, Eigil H. Karoliussen, Mimi Havig, Geir Dahl, Berit Øie, styremedlemmer. Mimi Havig ble valgt til sekretær. Varamedlemmer har vært: August Solum, Per Andreassen og Helge Aasen. Sistnevnte har også fungert som lagets kasserer og forretningsfører. Dette samarbeidet setter styret stor pris på og ønsker å uttrykke det spesielt.

Revisorer

Lagets revisorer har vært: Ketil Sørvig og Håvard Selnes

Valgkomite

Lagets valgkomite har bestått av: Roger Lindseth, Thorbjørn Sellæg og Bjørn Torgersen, som har fungert som formann.

Både revisors rapport og valgkomiteens innstilling følger etter årsmelding og regnskap.

Styremøter og andre aktiviteter

Det har vært avholdt 3 styremøter siden årsmøtet fjor. Det må bemerkes at fjorårets årsmøte var så sent som 23.9 på grunn av alle coronarestriksjonene. I år forsøker vi å komme tilbake til normal virksomhet. Det har i denne korte perioden vært flere konsultasjoner mellom styremedlemmene i den daglige driften. Vi arrangerte en dobbel byvandring lørdag den 23. oktober. Disse var en tur opp gjennom Overhallsveien fra havna. Deretter en rundt Vika. Dette var etter initiativ fra kommunen og Sparebank1Midt Norge, for å markere gjenåpningen av byen etter nedstengningen. Dessuten ble det foretatt fire byvandringer med deltagelse fra Olav Duun Videregående skole ved skolestart siste høst. Hittil i 2022 har vi holdt 2 styremøter. Styret har behandlet en rekke saker som har handlet om prosjekter, årbok og nedstengningen av samfunnet pga. coronasituasjonen. Smittefaren har ført til at vi kun har fått arrangert to båtturer i Nord-Namsen siste år. Første tur var tilnærmet fulltegnet mens den andre turen hadde ca. 50% oppslutning. Vi formoder at smittesituasjonen vil bli vesentlig bedre ut over våren i år. Hvis det slår til, ønsker vi å arrangere turer i år til Sklinna, Hortavær og ytre Vikna. Vi har også et mål om å gjennomføre en eller flere turer til Villa Fyr etter samme program som tidligere. Tidspunkt vil bli bestemt etter årsmøtet, relatert til den smittesituasjonen som er på dette tidspunkt.

Styret har siste året holdt fokus på våre kjerneaktiviteter og gjennom dette holdt aktiviteten oppe. Vårt kontor har vært betjent daglig og vi har hatt mange konsultasjoner med våre medlemmer. Vanligvis er det lederen og Helge Aasen som er til stede. Normalt er vi til stede mellom kl. 0730 og kl. 1300. Styret minner om at medlemmene alltid er velkommen til å besøke oss.

Møterom «Gammelsaga»

På grunn av Coronasituasjonen har vi ikke fått benyttet møterommet så mye som vi har ønsket. Vi arrangerte et medlemsmøte på høsten -21 hvor Espen Sandmo kåserte fra byens historie med utgangspunkt i de radikale strømningene samfunnet vårt gikk gjennom på 20-tallet.

Styret har nå tatt opp igjen arbeidet med å arrangere seminarer og foredrag. Allerede de to første månedene i 2022 har vi fått arrangert 2 foredragskvelder. På det første kåserte Bjarne Aasum omkring hjemmefrontarbeidet i Namdalen under krigen. På det andre kåserte Gunnar Hojem omkring Winston Leonard Spencer-Churchills liv og levnet. Til årsmøtet den 16.3. har vi invitert Bjarne Aasum til å kåsere om «Operasjon Robin». Det dreier seg om ett likvidasjonsoppdrag som skulle gjennomføres av kompani Linge i Overhalla under krigen.

Vi planlegger å holde ytterligere seminarer utover året vi nå er inne i. Temaene vil bli kunngjort senere.

Utleie av møterom

Det har til tross for Coronasituasjonen vært endel interesse for å leie vårt møtelokale fra andre lag og foreninger. Styret vil også minne våre medlemmer om at de kan leie dette lokalet til en gunstig pris for private samlinger.

Lagets økonomi:

Er fortsatt god og under betryggende kontroll. Det har vært styrets policy at nye prosjekter, som turer, bøker osv. skal ha et trygt økonomisk fundament når de gjennomføres. Dette mener vi å ha lykkes godt med. Vi viser forøvrig til det fremlagte regnskap.

Årets regnskap viser et underskudd på kr. 57.381,23 Siste års aktivitet og inntjening bærer selvsagt preg av den nedstengningen som hele samfunnet har vært gjennom. Hovedårsaken til underskuddet skyldes investeringer i rullende arkivreoler og nødvendige ombygginger av våre lokaler for å tilpasse disse reolene til det øvrige kontoret. Dessuten er det investert betydelig i mere datautstyr med dertil riktig programvare.

Medlemsmassen

Er forholdsvis stabil, rundt 300 personer. Vi ønsker selvsagt at medlemsstokken kan bli større og dette tror vi vil oppnå gjennom å holde fokus på lagets drift og at medlemsstokken stadig finner prosjekter som interesserer dem. Når det gjelder medlemsmassen er det ikke til å underslå at gjennomsnittsalderen er noe høy. Dette er nok en relativ normal situasjon for de forskjellige historielag rundt omkring. Styret synes imidlertid at vi har en solid og stabil medlemsmasse tatt i betraktning av at laget ikke har vært i drift mere enn 10 år. Det siste året har det imidlertid kommet til ganske mange nye medlemmer. Samtidig er det et visst naturlig frafall knyttet til dødsfall.

Årbok nr. 4 kom til forrige årsmøte – Nå har årbok nr. 5 kommet:

Forrige årbok tok for seg aktiviteter som ble etablert i tiden 1930 til 1939. Den nye boken, Årbok nr. 5, har tatt for seg perioden fra 1940 til 1949. Lagets styre er svært opptatt av at alle våre medlemmer skal få tilgang til årbøkene. Vi gjennomførte en mindre økning i kontingenten på årsmøtet for 2 år siden som skulle sikre nettopp dette. Årsmøtet vedtok da å heve årskontingenten fra kr. 250,00 til kr. 300,00. Årets årbok er ferdig og er distribuert til alle medlemmene. For innenbygdsboende har lagets styremedlemmer, som tidligere, distribuert bøkene direkte til det enkelte medlem. Vi må imidlertid be om forståelse for at vi må kassere inn porto-kostnadene for utenbygdsboende. Den er nå blitt så vidt høy som kr. 100,00 ???????pr. bok.

Årets årbok er blitt betydelig mere omfangsrik enn de foregående. Dette henger selvsagt sammen med at krigsårene og den første gjenreisingsperioden er den perioden i byens historie som har vært mest krevende for namsosingene. Vi har her forsøkt å beskrive dette på best mulig måte.

Hensikten med disse bøkene er etter hvert å gi alle våre medlemmer innsikt i byens historie gjennom hele det 19-århundret. Som et tips til våre medlemmer kan vi bare si at dette må være en aldeles utmerket gave til utflyttede Namsosinger.

Arbeidet med boka foretas av Espen Sandmo som redaktør og den som fremskaffer stoffet og prioriterer dette. Den grafiske formgivninga ivaretas av Gunnar Hojem og Sigbjørn Smevik.                                            

Løssalgsprisen vil være kr. 300,00 pr. bok til ikke-medlemmer. Våre medlemmer får kjøpe ytterligere bøker for kr. 200,00 pr. stk. For å trygge økonomien i årbokprosjektet har vi solgt annonser for ca. 108.000,00 kroner.

Årbok nr. 6

Er på det nærmeste ferdig redigert og vil bli satt i produksjon etter sommeren. Den vil foreligge til neste årsmøte (2023). Denne boka vil nok også bli meget omfattende idet vi i denne boka skal behandle de store endringene dette samfunnet gikk gjennom utover 50-tallet. Når den omtales allerede nå, er det for å minne medlemmene om fordelene ved å være medlem i Namsos Bys Historielag. Gjennom ditt medlemskap får du kunnskaper som mange går glipp av.

Kontingenten

Foreslås av styret til å være uendret, kr. 300,00 for enkeltmedlem og kr. 400,00 for familiemedlem.

Arkivarbeide

Også siste året har vi mottatt historiske arkiver og forskjellig materiale til oppbevaring og registrering. Styret mener at det er riktig å ta imot det vi får hånd om slik at dette ikke går tapt for ettertiden. Foreløpig har vi tilstrekkelig plass i vårt brannsikre arkiv, men det fylles raskt opp. Siste året har vi fått installert en rullereol. Dette gir oss bedre lagringskapasitet.

Systematisering og organisering av arkiv.

Vi vil sette inn betydelig arbeide med å få systematisert vårt arkiv vesentlig bedre. Dette tvinger seg frem på grunn av stadig nye dokumenter og andre ting av historisk verdi som man må ta vare på og samtidig gjøre bedre tilgjengelig.

Lagets hjemmeside

Tilføres fortløpende nye bilder og artikler. Den som legger inn mest både av arbeide, tekst og bilder er lagets nestformann Espen Sandmo. Samtidig bidrar formannen og Helge Aasen her med mye arbeide.

Støtte fra det lokale næringslivet

er en viktig faktor for å holde økonomien under kontroll. Til årets årbok besluttet vi også denne gang å tegne annonser. Dette arbeidet var meget vellykket og vi takker nok en gang byens næringsliv for den formidable støtte vi får. Det inspirerer til fortsatt innsats.

Regnskapet

Er som nevnt foran gjort opp med et underskudd på kr. 57.381,23. Alle våre utgifter er direkte utgiftsført gjennom året. Laget har ingen gjeld. Lagets balanse ved årsskiftet er kr. 256.051,53. Hele beløpet er plassert i Sparebank 1 Midt-Norge. Økonomien kan som sagt tidligere, karakteriseres som solid.

Boksalget

Boka «Namsos – fra krig til fred» selger vi nå til en redusert pris på kr. 150,00 pr. bok. Det samme gjelder for Hammarsøyboka og andre publikasjoner. Årbøkene 1, 2, 3, selges for kr. 200,00 pr. stk. Det selges en del bøker gjennom året. Dette er viktig for oss idet vi gjennom dette sprer kunnskaper om vår felles historie. Årbøkene vil også bli lagt ut for løssalg etter hvert som de gies ut. På sikt kan dette være en økonomisk ressurs for laget.

Boka «Gjenreisingsbyen Namsos» ble ferdigstilt våren 2020 og selges fortsatt til ordinær pris.

Dette er en praktbok om Namsos-historien for perioden 1949 til 1970. Boka er utstyrt med vel 50 helsides bilder i A4-format. Hvert bilde er supplert med en tekst som kommenterer det enkelte bilde, og den enormt store utviklingen og endringen byen gikk gjennom i denne perioden. Arbeidet med bildene ble ivaretatt av Espen Sandmo og Geir Dahl, som valgte ut bildene og pusset opp disse, til meget høy standard. Teksten ble forfattet av Gunnar Hojem. Boka forelå i god tid før byjubileet den 7. juni. Den ble laget med stivbind som er plastovertrukket og trykt i 4 farver på godt papir. Boka selges i løssalg til en pris på kr. 400,00. Lagets medlemmer kan få kjøpe den til redusert pris på kr. 300,00, ved henvendelse til lagets kontor. Denne boka bør etter hvert finnes i hvert hus i Namsos. Det er nå solgt ca. 1.200 bøker.

Vi har selvsagt et betydelig boklager etter hvert. Vår policy har vært å sette verdien av dette boklageret til kroner null. Det mener vi er riktig vurdering, selv om salgspotensialet til en viss grad er til stede også i fremtiden. La dette være en reserve.

Lagets kontor

Er stort sett betjent hver virkedag, men ikke alltid til samme tid. Ønsker du å besøke oss, er det en fordel om du ringer på forhånd, for å sjekke at vi er på plass. Ring 913 76 610.

Sluttord

Lagets styre takker for innsatsen og oppslutningen fra alle medlemmene. Vi takker også for den velvilje og interesse arbeidet blir møtt med fra byens næringsliv og øvrige befolkning. Styret ønsker å uttrykke stor sympati for den situasjonen mange av våre annonsører er kommet i, på grunn av den altomfattende Corona-krisen. Det er viktig at vi nå støtter opp omkring det lokale næringsliv i tiden som kommer.

Vi ser med glede frem til å fortsette arbeidet for å ta vare på byens og omlandets historie.

Vi retter gjerne en takk til Jarl Andreassen for hans arbeide med å selge annonser i årets årbok. Det arbeidet har vært av den største betydning for gjennomføring av årbokprosjektet.

                                    Namsos 31.12.2021/03.03.2022

Gunnar Hojem,           Espen Sandmo,     Eigil H. Karoliussen,   Geir Dahl,     Berit Øie,

leder                            nestleder

                                                           Mimi Havig, sekretær

Besøkende

Vi har 259 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kalender

Juni 2022
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

facebook

Gamle Namsosbilder

namsos 1935 skolen.jpg